Yhdistyksen säännöt


TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Helsingin yliopiston kanslerin 17. päivänä marraskuuta 2016 vahvistama.

1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja perustamispäivä

1.1. Yhdistyksen nimi on Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, josta voidaan käyttää lyhennettä TYT. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

1.2. Yhdistys on asetuksen 383/48 mukainen vuoden 1852 yliopiston sääntöihin perustuva ylioppilastiedekunta. Yhdistys on perustettu 7.2.1853.

2 § Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

2.1.Yhdistyksen tarkoituksena on

 • ylläpitää ja tukea Helsingin yliopiston teologisen alan opiskelijoiden taloudellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etuja
 • syventää jäsentensä teologista, uskonnollista ja yhteiskunnallista asiantuntijuutta
 • valvoa jäsentensä opiskeluun ja työllistymiseen liittyviä etuja  
 • tukea heitä opiskeluun liittyvissä asioissa.

 

3 § Yhdistyksen toiminnan laatu

3.1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tehdä aloitteita eri viranomaisille
 • olla yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa.

3.2. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • harjoittaa yhdistyksen toimialaan liittyvää tuotemyyntiä
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 § Jäsenet

4.1. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Helsingin yliopiston teologian alan perustutkintoa suorittava ja siellä kirjoilla oleva opiskelija. Jäseneksi liitytään maksamalla toverineuvoston vuosittain määräämä jäsenmaksu. Varsinainen jäsenyys on voimassa korkeintaan 10 vuotta kerrallaan ja se päättyy automaattisesti, kun henkilö valmistuu maisteriksi tai kun hänen opiskeluoikeutensa yliopistossa päättyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

4.2. Maisterin tutkinnon valmistumisen jälkeen yhdistyksen varsinainen jäsenyys päättyy ja vaihtuu alumnijäsenyydeksi. Yhdistyksen entinen varsinainen jäsen voi liittyä yhdistyksen alumnijäseneksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Alumnijäsenelle voidaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

4.3. Yhdistyksen ulkojäseneksi voi liittyä Helsingin yliopiston tai muun yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelija. Jäseneksi liitytään maksamalla lukuvuosittain toverineuvoston määräämä ulkojäsenmaksu. Ulkojäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

4.4. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen henkilö tai yhteisö, joka tukee yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosittain toverineuvoston määräämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksu määrätään erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenelle. Kannatusjäsenellä tai kannatusjäsenen valtuuttamalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

4.5. Toverineuvosto voi kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi puheenjohtajana toimineen ja muuten ansioituneen henkilön. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.

4.6. Toverineuvosto voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi ansioituneen henkilön.

4.7. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, ja he ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenten valintaperusteista toverineuvosto säätää erikseen.

5 § Inspehtori ja kuraattori

5.1. Yhdistyksellä on inspehtori ja kuraattori, jotka valitsee toverineuvosto. Inspehtorilla ja kuraattorilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa.

Inspehtori

5.2. Inspehtoriksi valitaan Helsingin yliopiston teologisen alan professori.

5.3. Inspehtorin toimikausi on neljä vuotta. Toimikausien määrää ei ole rajattu. Jos inspehtori on pitkäksi ajaksi estynyt hoitamasta tointaan, voidaan siksi ajaksi valita väliaikainen inspehtori.

5.4. Inspehtorin tehtävänä on kutsua koolle yhdistyksen yleinen kokous, johtaa puhetta yhdistyksen yleisessä kokouksessa, vahvistaa toverineuvoston vaalin tulos, käsitellä yhdistyksen päätöksistä tehdyt valitukset ja ratkaista tarvittaessa sääntöjen tulkintaan liittyvät erimielisyydet.

Kuraattori

5.5. Kuraattoriksi valitaan Helsingin yliopistosta teologian alan maisterin tutkinnon suorittanut yhdistyksen entinen varsinainen jäsen.

5.6. Kuraattorin toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa valintaa seuraavasta toverineuvoston sääntömääräisestä kokouksesta. Sama henkilö voi toimia kuraattorina korkeintaan kaksi kautta.

5.7. Kuraattorin tehtävänä on johtaa puhetta toverineuvoston kokouksissa, valvoa että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan, valvoa yhdistyksen hallinnollista menettelyä sekä tukea yhdistyksen hallitusta sen työssä.

6 § Yleinen kokous

6.1. Yhdistyksen yleisessä kokouksessa päätetään yhdistyksen purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta tai keskustellaan ja ilmaistaan yhdistyksen kanta asiasta, jonka inspehtori katsoo tarpeelliseksi, tai jonka käsittelyä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrävähemmistö on inspehtorilta vaatinut.

6.2. Yleisessä kokouksessa on puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Muilla jäsenillä ja kuraattorilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

6.3. Yhdistyksen yleisen kokouksen kutsuu koolle inspehtori tai hänen estyneenä ollessaan kuraattori.

6.4. Yleinen kokous kutsutaan koolle, kun inspehtori katsoo kokouksen tarpeelliseksi, tai kun yhdistyksen hallitus tai vähintään 60 yhdistyksen varsinaista jäsentä vaatii sitä inspehtorilta. Vaatimus on esitettävä kirjallisena, ja siitä tulee ilmetä se asia, josta yleisen kokouksen halutaan päättävän.

6.5. Yleinen kokous on pidettävä aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen koollekutsumisesta on toimitettu inspehtorille.

6.6. Yleisen kokouksen kokouskutsu on julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsusta tulee ilmetä ne asiat, joita kokouksessa käsitellään. Kokouskutsu on julkaistava kaikilla yhdistyksen tiedotuskanavilla.

6.7. Yleisen kokouksen puheenjohtajana toimii inspehtori. Inspehtorin ollessa estyneenä puheenjohtajana toimii kuraattori. Kummankin ollessa estyneenä kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

6.8. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelumenettelystä ja esityslistan laatimisesta päättää inspehtori tai hänen estyneenä ollessaan kuraattori, ellei näistä säännöistä johdu muuta.

6.9. Yleisessä kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa.

6.10. Yleisen kokouksen puheenjohtajalla on oikeus palauttaa valmisteluun esitys, jonka katsoo olevan ristiriidassa lain tai yhdistyksen sääntöjen kanssa.

7 § Toverineuvosto

7.1. Yhdistyksellä on toverineuvosto, joka valitaan vaalilla. Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on vaalikelpoinen. Vaalissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Vaalin toimittamisesta säädetään erikseen yhdistyksen vaaliohjesäännössä.

7.2. Toverineuvostoon kuuluu 20 varsinaista jäsentä sekä varajäseniä, jotka valitaan toverineuvoston päättämän vaaliohjesäännön mukaisesti. Toverineuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka johtaa puhetta kuraattorin ollessa estyneenä.

7.3. Toverineuvoston kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näistä säännöistä johdu muuta. Kuraattorin toimiessa puheenjohtajana tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa. Toverineuvoston varapuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajana tasatilanteessa tuloksen ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa tasatilanne ratkaistaan aina arvalla.

7.4. Toverineuvoston vaali järjestetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Toverineuvoston toimikausi on järjestäytymiskokousten välinen aika.

7.5. Toverineuvoston päätettäväksi kuuluvat seuraavat asiat:

 • puheenjohtajan ja hallituksen nimeäminen
 • toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien sekä näiden varahenkilöiden valitseminen
 • kiinteistön luovuttaminen tai kiinnittäminen taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttaminen
 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • yhdistyksen vaaliohjesäännöstä päättäminen
 • yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista koskevan esityksen tekeminen yhdistyksen yleiselle kokoukselle
 • kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen valitseminen sekä valinnan perusteista päättäminen.

Lisäksi toverineuvostolle kuuluvat seuraavat toimet:

 • yhdistyksen hallituksen toiminnan valvominen
 • yhdistyksen toiminnallisen rakenteen vahvistaminen
 • päätoimittajan asettaminen Kyyhkyselle
 • yhdistyksen toimintakertomuksen, talousarvion, tilinpäätöksen sekä strategian vahvistamisen
 • talousvaliokunnan asettaminen ja sen jäsenten nimittäminen
 • yhdistyksen inspehtorin ja kuraattorin valitseminen
 • yhdistyksen ansiomerkkien myöntäminen ja myöntämisperusteista päättäminen
 • yhdistyksen jäsenmaksuista päättäminen
 • tilintarkastajille seuraavan vuoden toiminnan ja tilinpidon tarkastuksesta maksettavista palkkioista päättäminen.

Lisäksi toverineuvosto voi pidättää itsellään sitä alemmalle tasolle säädetystä asiasta päättämisen.

7.6. Toverineuvoston kokouksen kutsuu koolle hallitus, kuraattori tai toverineuvoston varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava toverineuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys toisin vaadi.

7.7. Toverineuvosto pitää toimikautensa aikana vähintään viisi kokousta:

 • marraskuun loppuun mennessä järjestäytymiskokous, jossa valitaan hallitus ja muut toimijat
 • tammikuun loppuun mennessä talvikokous, jossa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • maaliskuun loppuun mennessä tilinpäätöskokous, jossa vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus
 • toukokuun loppuun mennessä kevätkokous, jossa päätetään kesäajan järjestelyistä ja toverineuvoston vaalien järjestämisestä
 • syyskuun loppuun mennessä syyskokous, jossa vahvistetaan yhdistyksen tulevan toimikauden toiminnallinen rakenne.

Lisäksi käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7.8. Toverineuvoston kokous kutsutaan koolle myös, mikäli inspehtori, kuraattori tai toverineuvoston varsinaisista jäsenistä neljännes sitä vaatii. Tällaisessa tapauksessa kokouskutsusta tulee ilmetä ne asiat, joita kokouksessa käsitellään.

7.9. Toverineuvostolla on velvollisuus ottaa käsittelyyn esitys, jota vähintään 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä vaatii. Esitys on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen toverineuvoston sääntömääräistä kokousta.

7.10. Hallitus valmistelee toverineuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat. Toverineuvosto voi päättää yksittäisten asioiden valmistelusta myös muulla tavoin.

7.11. Toverineuvoston kokouksen puheenjohtajalla on oikeus palauttaa valmisteluun esitys, jonka katsoo olevan ristiriidassa lain tai yhdistyksen sääntöjen kanssa.

8 § Hallitus

8.1. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa niissä asioissa, joita ei näissä säännöissä ole erikseen yleisen kokouksen tai toverineuvoston päätettäväksi säädetty, käyttää hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

8.2. Hallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen jäsenenä oleva henkilö katsotaan estyneeksi osallistumaan toverineuvoston työskentelyyn hallituksen jäsenenä olonsa ajan. Hallituksen jäsenenä olevan toverineuvoston jäsenen tilalle kutsutaan varajäsen.

8.3. Hallituksen tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • yhdistyksen toiminnan järjestäminen
 • yhdistyksen talouden hoitaminen
 • jäsenrekisterin ylläpito
 • yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta huolehtiminen
 • yhdistyksen viralliseen edustamiseen kuuluvat tehtävät
 • yhdistyksen jäsenten edunvalvonta
 • uusien opiskelijoiden perehdytys yhteistyössä yliopiston kanssa
 • vuosijuhlan järjestelyjen organisointi
 • toverineuvoston kokousten valmistelu.

9 § Nimenkirjoitus

9.1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja taloudenhoitaja tai varapuheenjohtaja, aina kaksi henkilöä yhdessä. Yksittäistapauksissa yhdistyksen hallitus voi antaa hallituksen jäsenelle nimenkirjoitusoikeuden päätöksessä erikseen nimettyä tehtävää varten.

10 § Talous

10.1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintaa ja tilinpitoa tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan vähintään kaksi toiminnantarkastajaa, joista toinen voi olla tilintarkastaja.

10.2. Hallituksen on huolehdittava toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä siitä, että tilinpäätösasiakirjat ovat toiminnantarkastajien käytettävissä viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on luovutettava tilinpäätösasiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus hallitukselle maaliskuun 14. päivään mennessä.

11 § Ohjesäännöt ja vaaliohjesääntö

11.1. Toverineuvosto voi antaa näitä sääntöjä täydentäviä ohjesääntöjä.

11.2. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä toverineuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan, kun ne hyväksynyt toverineuvoston kokous on päättynyt. Ohjesäännön hyväksymisestä tai muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

11.3. Toverineuvoston vaalin toimittamisesta säädetään erikseen toverineuvoston kokouksen säätämässä vaaliohjesäännössä. Vaaliohjesääntö ja siihen tehtävät muutokset on hyväksyttävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Vaaliohjesäännön hyväksymisestä tai muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12.1. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yleinen kokous toverineuvoston tekemän esityksen pohjalta. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa (2) peräkkäisessä toverineuvoston sääntömääräisessä kokouksessa. Ehdotus on hyväksyttävä ensimmäisessä toverineuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä, jolloin se on siirrettävä seuraavaan kokoukseen. Ehdotus hyväksytään toverineuvoston esitykseksi, jos se saa muuttamattomana toverineuvoston toisessa kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

12.2. Yhdistyksen purkamisesta päättää yleinen kokous toverineuvoston tekemän ehdotuksen pohjalta kahdessa (2) vähintään kuuden (6) ja enintään kahdentoista (12) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa toverineuvoston kokouksessa. Ehdotus on hyväksyttävä ensimmäisessä toverineuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä, jolloin se on siirrettävä seuraavaan toverineuvoston järjestäytymiskokoukseen. Ehdotus hyväksytään toverineuvoston esitykseksi, jos se saa toverineuvoston toisessa kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

12.3. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevat päätökset on jätettävä teologisen tiedekunnan esityksestä Helsingin yliopiston kanslerin vahvistettaviksi. Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen on luovutettava varat yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi tavalla, joka on mahdollisimman lähellä yhdistyksen tarkoitusperiä.

13 § Valitusoikeus

13.1. Yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on tyytymätön yhdistyksen päätökseen, voi valittaa siitä kirjallisesti inspehtorille 14 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä tai, milloin päätös koskee häntä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

14 § Muut säädökset

14.1. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.